Quest002.gif (10734 bytes)Exclaim.gif (1443 bytes)一般小參 --

         誰來告訴我有關千光王靜住如來?


一二參問

網友問:

誰來告訴我有關千光王靜住如來?

 

師答:

認識一佛如來功德,即認識所有的如來,所以要認識千光王靜住如來,就認識釋迦牟尼如來就行了,各個佛有不同的地方,只是未成佛前與各別不同眾生造無量業,然後個別去清償,這些故事會有所不同而已。

千光王靜住如來如何修成佛的,就如釋迦牟尼佛修成法報化三身,應化身具足三十二相。如來是如何修得三十二相? 云:「以一千阿僧祇世界眾生所有功德,成佛一毛孔。如是成佛一毛孔功德,遍如來身毛孔功德,成佛一好。如是成就八十種好功德(隨好),增為百倍,乃成如來身上一相。所成就三十二相功德,增為千倍,乃成如來額上一白毫相。以一千毫相功德,增為百倍,乃成如來一頂骨相,一切飛天所不能見頂。如是不思議清淨功德聚,成就佛身,是故如來於天人中最為尊勝。佛言:往昔諸佛所說:汝等比丘,若見十二因緣生相,即是見法。若能見法,其則見佛。說如是語其義何也?其義者。以是因緣,見十二因緣生相有生無生,即是見法。若能見法有生無生,即是見佛,以隨從慧。

如來為令眾生如佛修行,皆得成就道果,故說如來功德之六種相:

(1)圓滿一切福德諸如來萬行具足,種智圓明,於世間、出世間一切功德,皆悉成就。

(2)無垢完全清淨諸如來由證常、樂、我、淨四德,而無一切煩惱污染,所有業緣都已還光了。

(3)自性如如不動諸如來由證大寂滅定所有功德,一切外道、魔軍、盜賊、親屬,乃至水、火、風等,皆不能擾亂變壞。

(4)無上無等等諸如來之種種功德,廣大尊勝,威力自在,一切有情乃至菩薩無與比者。

(5)能作利益一切有情事諸如來成就無上功德,能方便示現利他之行,度脫有情眾生令成聖道。

(6)神通智慧功能諸如來於所作利益眾生之事,既非由特意起誓作願所成,亦不經取捨分別等造作,而皆自然成就。

那千光王靜住如來與觀世音菩薩之因緣又如何呢? 千光王靜住如來住世度眾生時,這時觀世音菩薩剛好證得初地之時,這時遇到千光王靜住如來,教祂大悲咒,祂一聽聞此咒,即證得八地不動地。這已經是兩個無量億劫時間之前的事了,因無量億劫前千光王靜住如來已成佛如是之久前,之後觀世音菩薩又修菩薩道有無量億劫之久,所以說兩個無量億劫前的事了。

如《大悲經》云:觀世音菩薩,重白佛言:世尊!我念過去無量億劫,有佛出世,名曰千光王靜住如來。彼佛世尊,憐愍我故,及為一切諸眾生故,說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼,以金色手摩我頂上。作如是言:善男子!汝當持此心呪,普為未來惡世一切眾生,作大利樂。我於是時,始住初地,一聞此呪故,超登八地。(菩薩十地者為初歡喜地.二離垢地.三發光地.四燄慧地.五難勝地.六現前地.七遠行地.八不動地.九善慧地.十法雲地。)

那聞持大悲咒後,就成就八地的觀世音菩薩,再修了一無量億劫後,觀世音菩薩就成佛了,其名為正法明如來,如經云:觀世音菩薩已於過去無量劫中,已作佛竟,號正法明如來。大悲願力,為欲發起一切菩薩,安樂成熟諸眾生故,現作菩薩。所以觀世音菩薩是如來的化身,已成佛再現菩薩身的菩薩其頭冠上都有佛像標誌,如文殊師利菩薩亦如是。

如此公案,談到持誦大悲咒,一定要修行到初地(歡喜地)才能得大利,也就是要打開本來、自見本性,覺知妄習無量,這時持大悲咒,即能直趨八地不動地,心自能不為外境內習所動搖,當然亦不退轉,不會毀戒犯戒,引得眾生對他毀譽參半。

可惜現在的人,會持誦悉曇正音的大悲咒已不多見,因不知聲明為何物,何能如法持咒,又不知悉曇字母義理,就不知咒意,怎能悟道?所以修持大悲者,還是要從悉曇字母發音之聲明好好學起,不然今生巧遇威力無窮、能斷諸煩惱的大悲咒之無上咒法又有何用呢? 


[ 一般小參 ]  [ 問題小參 ] [ 首 頁 ]